Náboženská obec

Horní Počernice


Náboženská obec Horní Počernice je střediskovou obcí, sídlí v Horních Počernicích a pod její pastorační péči patří okolní obce: Dolní Počenice, Kyje, Kbely, Klánovice, Satalice a Vinoř.

Vznik Náboženské obce se datuje do roku 1946, kdy vznikla odloučením od farního úřadu v Karlíně a přenesla své působení do sborového domu v Horních Počernicích. Zde se také soustřeďuje duchovní a náboženský život obce v současné době.

Od roku 2017 působí při náboženské obce diakonické středisko Divizna, které se věnuje volnočasovým aktivitám handicapovaných dětí.

Od roku 1991 do současnosti zde působí jako farářka Mgr. Eva Cudlínová

Církev československá  husitská

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím .

Církev československá husitská se ve svém učení dává vést svědectvím a zvěstí Bible. Z církevní tradice přijímá to, co je s Písmem svatým ve shodě. Biblická orientace jí otevřela důležité poznání, že existuje jediná církev Kristova na celém světě, která je složena z křesťanů ve všech organizacích křesťanských církví.

Základem církevního života jsou pravidelné nedělní bohoslužby s liturgií dr. Karla Farského. Bohoslužba má dva vrcholy - zvěstování biblického poselství Božího slova a zpřítomnění Krista jako živého Pána církve a skrytého Pána dějin ve společenství při večeři Páně. Církev vysluhuje sedm svátostí - křest, biřmování, večeři Páně, pokání, manželství, útěchu nemocných a svěcení kněžstva. Církev zajišťuje shromáždění duchovní péče o děti, mládež a dospělé a koná pravidelné biblické hodiny. Duchovní a jeho spolupracovníci se starají také o osobní duchovní péči, a to zejména při návštěvách v rodinách, u nemocných, osamělých, pozůstalých a dalších zájemců o setkání s představiteli církve. Duchovního lze požádat o tzv. pastorační rozhovor anebo o soukromou zpověď. Duchovní je vázán zpovědním tajemstvím. reformačním.

Církev československá husitská má 282 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.